phòng khám thuận kiều

ĐỘI NGŨ Y - BÁC SĨ

phòng khám thuận kiều

TS. Nguyễn Chí Tân
CT HĐTV – Giám đốc

BS.CKI. Đặng Công Bằng
CCHN: 000763/HCM-CCHN

BS.CKI Trần Vương Thống
CCHN:008754/HCM-CCHN

BS.CKI Hoàng Quốc Hưng
CCHN: 0027148/HCM-CCHN

Upload Image...

Bs. Nguyễn Dị Thảo
CCHN: 042655/HCM-CCHN

Bs. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
CCHN: 045687/HCM-CCHN

Bs. Nguyễn Trung Kiên
CCHN: 04047093/HCM-CCHN

CN. Trương Quang Linh
CCHN: 044172/HCM-CCHN

BS.CKI Phạm Minh Cường
CCHN: 040824/HCM-CCHN

BS.CKI. Đinh Ngọc Minh
CCHN: 002827/HCM-CCHN

Bs. Trương Văn Sáu
CCHN: 0015283/BYT-CCHN

ĐỐI TÁC

phòng khám thuận kiều
phòng khám thuận kiều
phòng khám thuận kiều